Integritetspolicy

Rättviseförmedlingen är en insamlingsstiftelse som använder sig av sociala medier för att hjälpa olika projekt, organisationer och medier att hitta personer med kompetens som annars skulle ha fallit i skymundan på grund av stereotypa föreställningar om exempelvis kön, ursprung och fysiska förutsättningar. Vår verksamhet bedrivs genom att göra efterlysningar i sociala medier och samla in rekommendationer om personer som våra uppdragsgivare har svårt att hitta med hjälp av konventionella metoder. Listoteket är en sammanställning av uppgifter om normbrytande personer som har kompetens av olika slag.

Våra kontaktuppgifter är:
Insamlingsstiftelsen Rättviseförmedlingen
Slottsbacken 8
111 30 STOCKHOLM
Tel: 070-033 30 47
E-post: info@rattviseformedlingen.se
Organisationsnummer: 802479-8335

Rättviseförmedlingen är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas i Listoteket. För uppgifter som förekommer på vår Facebooksida är Facebook (Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland) gemensamt personuppgiftsansvariga med oss.

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (SFS 1998:204) och från och med den 25 maj 2018 att behandla dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter).

Om vår integritetspolicy
Denna informationstext (”policyn”) beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter på vår hemsida och i sociala medier. Policyn gäller för behandling av personuppgifter som Rättviseförmedlingen är personuppgiftsansvarig för. För den behandling Facebook är personuppgiftsansvarig för gäller Facebooks integritetspolicy.

Vi kan komma att ändra policyn utifrån förändringar i vår verksamhet eller tillämplig och relevant lagstiftning. En uppdaterad version av policyn finns alltid tillgänglig på både vår hemsida.

Det kan förekomma länkar på Rättviseförmedlingen som leder till webbsidor som vi inte ansvarar för. Om du besöker sådana webbsidor gäller inte denna policy för eventuell behandling av personuppgifter som sker där. Vi uppmanar dig att läsa om hur personuppgifter behandlas på andra webbsidor i deras respektive policy.

Ändamål för behandling av personuppgifter
Vi samlar in personuppgifter om dig när du registrerar en profil i Listoteket. Vi samlar också in personuppgifter om dig när du använder kontaktformulär på Rättviseförmedlingen, exempelvis för att beställa en tjänst. Vi kan även komma att samla in personuppgifter om dig vid efterlysningar på sociala medier. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera din profil i Listoteket och för att administrera din förfrågan eller beställning på Rättviseförmedlingen.se för att kunna fullfölja vårt åtagande mot dig som kund. I administrationen för Listoteket ingår att kontakta dig, att förmedla dina kompetenser vidare till våra användare/uppdragsgivare och att möjliggöra för allmänheten att söka upp dig i Listoteket för att hitta personer med den kompetens de söker. Listorna i Listoteket kan också komma att sparas på separat lagringsmedium offline för att möjliggöra back-up och historisk överblick över Rättviseförmedlingens verksamhet.

Vi behandlar dina personuppgifter i Listoteket med stöd av det berättigade intresset att kunna bedriva vår verksamhet att synliggöra kompetens i underrepresenterade grupper, samt att dokumentera Rättviseförmedlingens verksamhet.

Det är viktigt för oss att veta att du själv vill vara med i Listoteket och därför hämtar vi också in ditt samtycke till personuppgiftsbehandlingen när du registrerar din profil. Som kund hos Rättviseförmedlingen inhämtar vi ditt samtycke för behandling av kunduppgifter i samband med beställning.

Vilken typ av information samlas in
Det är frivilligt för dig att lämna dina personuppgifter till oss. Men för att kunna fullfölja vårt åtagande till dig som kund behöver vi vissa personuppgifter. De uppgifter vi då samlar in är namn, eventuellt företag/organisation, kontaktuppgifter (telefon, e-post, gatuadress), uppgifter om beställda tjänster samt i förekommande fall faktureringsuppgifter.

Vi behöver också samla in vissa personuppgifter i samband med registrering av profil i Listoteket för att din kompetens ska kunna visas i Listoteket så att vi kan genomföra matchningar och efterlysningar samt rekommendera dig till olika typer av uppdrag. Till Listoteket samlar in följande typer av uppgifter:
– Namn
– E-postadress
– Yrkesroll(er)
– Kompetenser
– Länkar till dina konton i sociala medier

Det kan även förekomma en kort bakgrundsinformation om dig i våra listor som eventuellt innehåller andra typer av personuppgifter, till exempel vad du gjort i tidigare i yrkesroller och liknande som kan vara relevant för den samlade bilden av din kompetens.

Listoteket är utformat för att undvika att känsliga personuppgifter som exempelvis rör din hälsa, etniskt ursprung eller politiska åsikter behandlas. Efterlysningarna var formulerade på så vis att listorna speglar personer som bryter normer på ett övergripande plan och anger inte specifikt på vilket sätt en viss person bryter en norm eller annan information som innebär att känsliga personuppgifter behandlas.

Det förekommer även att andra personer lämnar in tips till oss, och därmed delar med sig av namn och kompetens för en annan person. Redaktörerna och administratörer för Listoteket sammanställer våra listor utifrån de tips vi får in.

Vi försöker i möjligaste mån att kontakta den person som personuppgifterna berör för att lämna information om personuppgiftsbehandlingen. Vi registrerar uppgifterna med stöd av det berättigade intresset att kunna bedriva vår verksamhet att synliggöra kompetens i underrepresenterade grupper. Precis som när vi hämtar in personuppgifterna direkt från dig vill vi vara säkra på att du vill vara med i Listoteket och därför hämtar vi också in ditt samtycke till personuppgiftsbehandlingen när tipset om din kompetens kommer från någon annan.

Om vi inte får ditt godkännande registrerar vi dig inte i våra listor. Om du accepterar att stå med i vår lista kommer ditt namn och dina kompetenser att lagras i Listoteket.

Du har alltid rätt att styra själv över vilka personuppgifter i Listoteket som står med i listorna som visas ut mot allmänheten.
Vi samlar också in uppgifter om dig genom egna eller tredje parts-cookies och andra uppföljningsverktyg när du besöker vår hemsida. Vi använder cookies för att för att samla in statistik och användarbeteenden, samt sessionsdata när redaktörerna är inloggade i redaktörsgränssnittet. Vi har inte tillgång till information som kan identifiera en viss användare och behandlar därför inte personuppgifter inom ramen för cookies.

Hur länge lagras dina personuppgifter
De personuppgifter som samlas in om dig lagras tills vidare men maximalt tre år efter din senaste relation med oss eller efter din senaste inloggning på Listoteket. Personuppgifterna (inklusive din profil på Listoteket) kommer att tas bort när du inte har använt din profil på tre år. Du kan också när som helst välja att avregistrera dig från Listoteket. Du har alltid möjlighet att uppdatera dina uppgifter.

Vi genomför en årlig kontroll av våra register och listor och gallrar personuppgifter om du inte har varit kund hos oss, eller om du inte har använt din profil under de senaste tre åren. Vi gallrar också personuppgifter som på annat sätt gjorts gällande är inaktuella. Detta gäller såvida vi inte är skyldiga att bevara personuppgifterna enligt tillämplig lagstiftning.

Mottagare av dina personuppgifter
De personuppgifter du väljer att göra synliga i Listoteket kommer vi att göra tillgängliga för allmänheten, det vill säga för alla som söker i Listoteket efter en person med viss kompetens och profil.

Vi kan komma att lämna ut personuppgifter som registrerats i Listoteket som inte är synliga för allmänheten till organisationer som behandlar personuppgifter för vår räkning, exempelvis IT-leverantörer och webbyråer.

Övriga personuppgifter som lämnas används enbart internt för administration, om inte annat uttryckligen överenskommits.

Vi har säkerhetsåtgärder på plats för att förhindra att dina personuppgifter används för syften som inte är legitima, till exempel använder vi alltid senaste versionen av WordPress och håller alla lösenord säkra. Webbsidan signeras med ett LetsEncrypt-certifikat (krypterad överföring HTTPS/SSL).

Alla administratörer och redaktörer på Rättviseförmedlingen.se inklusive Listoteket har skrivbehörighet och personliga inloggningar.

Överföring till länder utanför EU
De personuppgifter som du godkänt att vi publicerar på vår hemsida och i sociala medier kommer att vara sökbar för personer och organisationer över hela världen.

Servrarna som dina personuppgifter lagras på och våra hostingleverantörer finns i Sverige. Någon överföring av personuppgifter till länder utanför EU sker inte.

Information om dina rättigheter
Du har rätt att hos oss begära att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig. Du har bland annat rätt att få veta hur och varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka kategorier av uppgifter vi behandlar, mottagare av uppgifterna och hur vi lagrar uppgifter. Du har rätt att få en kostnadsfri kopia. För ytterligare kopior kan vi komma att ta ut en avgift i förhållande till kostnaderna.

Du kan begära registerutdrag via brev som du själv undertecknar. Du har även rätt att göra en elektronisk begäran och då få registerutdraget i elektronisk form.

Du har också rätt att begära ändring av felaktiga uppgifter eller begränsning av behandling. Du har rätt att invända mot behandling och att få uppgifter du har lämnat till oss överförda till en annan organisation. Du har även rätt att klaga på hanteringen av dina personuppgifter hos Datainspektionen.

Kontakt
Hör av dig till oss om du har frågor om denna policy eller om personuppgiftshanteringen i övrigt. Maila oss direkt här.

Senast uppdaterad 2018-09-11